Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
fotovgsite20120401_220px.jpg

radio 5 WORD EEN LEVENDE STEEN!
1 april 2012, 17.02

Kerkdienst van de Rafaelgemeenschap Oase in Arnhem

Spreker Cris van Dusseldorp
http://www.oasearnhem.nl/index.html


Verschijnt er geen video in beeld? Klik hier voor de uitzending.

beluister
bestel informatie
reageren?

Podcast. Hier kunt u radioprogramma's downloaden voor het beluisteren op uw computer of mp3speler RSS(XML)

bijbeltekst:   1 Petrus 2:4-5 en Mattheüs 16:15-18Liturgie
Welkom
Gebed
Zingen: kinderlied “Samen”
Interview
Zingen: ‘k Hef mijn roep tot U o Heer
(Opwekking 179)
Zingen: U bent het licht in deze tijd
(Opwekking 651)
Zingen: U roept ons Vader
(Opwekking 648)
Zingen: Jezus, wij verhogen U
(Opwekking 237)
Persoonlijk verhaal
Woordverkondiging (1 Petrus 2 vers 4-5 en Matteüs 16 vers 15-18)
Zingen: Voorzichtig
Afsluiting en zegen

Gebed
Here God, U bent de Schepper van hemel en aarde. U heeft de mens geschapen en op aarde gewild. In de Bijbel staat dat U een persoonlijke relatie met de mens wilt en dat we hier zelf voor kunnen kiezen. U bent blij met een ieder die een keuze voor U heeft gemaakt. Nu hebben we net gelezen dat U ons vraagt om als levende stenen te zijn die samen een geestelijke tempel vormen. U vraagt dus niet alleen om een persoonlijke relatie met U, maar ook om relatie/samenwerking met andere gelovigen om met elkaar een geestelijke tempel te zijn voor U. Heer, wilt U ons laten zien hoe wij ons kunnen voegen, zodat we Uw huis kunnen bouwen? In Jezus` naam, amen.
Preek: levende stenen

Ik ben Cris van Dusseldorp en woon met mijn Nieuw-Zeelandse vrouw Michelle en drie dochters in Westervoort. Mijn oudste, die inmiddels 20 is, studeert in Middelburg. Mijn vrouw en ik zijn nu 22 jaar getrouwd, waarvan wij de eerste 10 jaar in Nieuw-Zeeland hebben gewoond. Daar hebben wij onder de eindverantwoordelijkheid van een lokale kerk een rehabilitatie huis voor mannen met levensbepalende problemen opgezet (jongens die worstelden met hoe ze om moesten gaan met pijn in hun leven). Daarna zijn we naar Nederland terug gekomen en ik ben nu inmiddels bijna 12 jaar voorganger van Oase Arnhem.

Om even een beeld te vormen van waar wij als gemeente nu samenkomen: wij komen samen in een voormalige Rooms Katholieke kerk, gebouwd in 1963. Het is een soort grote kubus met bovenlangs de muren allemaal ramen wat het mooi licht maakt. De architectuur is bijzonder. Het metselwerk van deze kerk is namelijk niet zo recht toe recht aan als normaal. Nee, juist niet. De bedoeling was juist om in het metselwerk de kern van kerk zijn weer te geven, namelijk dat de kerk is opgebouwd uit ‘LEVENDE STENEN.’ Kerk zijn is geen gebouw, kerk zijn is een verzameling gepassioneerde mensen die Jezus liefhebben, zichzelf liefhebben, elkaar liefhebben en de mensen om haar heen lief hebben.

Petrus schrijft in 1Petrus 2:4,5 NBV
“Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.”

Uitgeroepenen - “Ekklesia”

Jezus zei: ‘Ik zal Mijn gemeente bouwen’ (Matteüs 16:15-18). Het Griekse woord voor “ekklesia”, betekent “uitgeroepenen” wat in het Nieuwe Testament wordt vertaald met “kerk”.
Het is een verzameling of vergadering van gelovigen door wie de liefde van God ontketend is! Gebruikmakende van dit concept zegt Jezus dat Hij Zijn “ekklesia”, zal bouwen, Zijn “uitgeroepenen”. Waar zijn wij als ‘levende stenen’ eigenlijk toe geroepen?

Verhaal – Wat zie je?
Uiteindelijk word je wat je ziet! Wat zie je wanneer je naar de kerk kijkt?
Zie je de kerk;
o net als Tony als een kerk die verjaardagsfeestjes organiseert voor prostituees om half 4 ‘s nachts?
o als belangrijkste vertegenwoordiging van het Koninkrijk van God op aarde?
o als een prachtig bouwwerk?
o als een krachtig leger?
o als stervend en irrelevant?
o als een waarachtige missionaire, dynamische beweging van Jezus volgelingen?
o als eenvoudige, radicale, op Jezus gerichte geloofsgemeenschappen?
o als een megakerk?

Hoe kijk jij eigenlijk tegen ‘kerk zijn’ en jou bijdrage daarin aan?
o Wat een puinhoop?
o Wordt nooit wat?
o Niks voor mij?
o Teleurgesteld?
o Doe gewoon mijn ding?
o Of; ‘Ik ben met iets prachtig moois bezig!’

Na de oorlog lagen overal alle grote gebouwen, kathedralen en kerken in puin. Ook hier in Arnhem was het chaos. Op het kerkplein vlakbij de Johannes Frostbrug staat de Eusebiuskerk die ook helemaal in puin was geschoten en gelukkig weer is gerestaureerd, alhoewel het weer voor een peperdure restauratie staat.

Het volgende verhaal is een prachtige illustratie die je uitdaagt met welke ogen je eigenlijk kijkt.

Een journalist die de mensen wilde informeren over de wederopbouw van het land, ging langs bij een grote kathedraal die hersteld werd. Het was een bouwput, overal was men aan het timmeren, vloeren aan het leggen en muren aan het oprichten. Hij interviewde de arbeiders die bezig waren. Eerst een timmerman die grote draadnagels in een balk sloeg. Hij vroeg: "Mijnheer, wat bent u aan het doen?" De timmerman: "Dat kun je toch zelf zien? Ik sla hier de hele dag spijkers in balken. En schiet nou op, ga weg, je staat in mijn licht." De journalist ging naar een tweede werker, een metselaar. Hij vroeg: "Mijnheer, wat bent u aan het doen?" De metselaar zei: "Dat is nogal logisch, ik sta hier geld te verdienen voor mijn vrouw en kinderen, waarom anders dacht je dat ik hier bezig was?" De journalist ging verder, zag een technisch tekenaar rondlopen met grote vellen papier. Hij vroeg hem: "Mijnheer, wat bent u aan het doen?" De tekenaar zei: "Ik zet een traditie voort. Mijn vader was architect, ik hoop dat mijn zoon het ook wordt en ik geniet van mijn vak." Zo ging de journalist bij al die mensen langs. Een glazenier die glas in lood stond te zetten zei: "Ik ben hier iets heel moois aan het maken!" Tenslotte kwam hij bij een kruier die de hele dag stenen versleepte van grote stapels naar diegenen die de muren metselden. Hij vroeg de kruier: "Wat bent u aan het doen?" De man gaf hem een heel eenvoudig antwoord: "Ik bouw hier een huis voor God."

Wat mij van dit verhaal treft, is het totaal verschillende perspectief van waaruit de mensen bezig waren. Al de mensen die daar werkten aan de kathedraal deden hetzelfde. De één met deze gave, de ander met andere gaven, maar op de een of andere manier waren ze allemaal bezig met het weer opbouwen van die kathedraal. Allemaal zagen ze hun werk, maar van een heel beperkt en aards perspectief. Niet vanuit een hemels perspectief met Gods ogen. Ze dachten over hun werk heel onbeduidend, ook heel ontnuchterend. De eerste man zei: "Ja, wat doe ik hier eigenlijk, ik sla spijkers in een balk." Een ander: "Ik leg tegels", en: "Ik verdien mijn geld", of: "Ik zet een traditie voort, je moet toch wat?" Een realist zegt: "Ik verdien geld voor vrouw en kinderen" en een idealist zegt: "Ik dien de kunst met mijn glas in lood." Er is er maar één die zegt: "Ik bouw hier een huis voor God." Dat wil zeggen, geen van allen, behalve die ene, zagen hun kleine werk in het ware perspectief. Ze zijn het eigenlijke wat ze aan het doen zijn helemaal uit het oog verloren. Niet één die zijn bijdrage ziet in het licht van het hogere plan.

Bij al het werk in de gemeente kun je precies hetzelfde vragen: wij zijn ook een huis in opbouw. De gemeente is nooit af. Aan iedereen die hier in de gemeente bezig is, kun je vragen: "Waar ben je eigenlijk mee bezig?" Dan krijg je soortgelijke antwoorden als de arbeiders in de kathedraal. De één zal zeggen: "Ik schenk koffie", een ander: "Ik organiseer het kinderwerk", een derde: "Ik werk mee aan het thuis en daklozen werk", een vierde: "Ik ben koster en doe het praktische werk achter de schermen". Zo kunnen we allemaal ons werk omschrijven. Misschien kun je ook een wijder doel aangeven: het houdt de kinderen bezig; het voedt ze op; het versterkt de onderlinge band; het geeft je vriendschap. Maar is dat niet allemaal heel erg beperkt denken? Zijn we daar nu gemeente voor?

Petrus vertelt ons met apostolisch gezag waar we met elkaar mee bezig zijn. Petrus zegt: "Waar het uiteindelijk om gaat is je als levende stenen te laten gebruiken bij de bouw van een geestelijk huis. Dat is waar we voor zijn, nergens anders voor."

Doel van het gebouw
Een kerk die;
1. het Grote Gebod in Matteüs 22:36 om de Heer lief te hebben en de naaste als onszelf uitleeft.
2. de Grote Opdracht in Matteüs 28:19 om op weg te gaan en alle volken tot volgelingen van Jezus te maken werkelijk uitleeft.
3. het Grote Gebed van Jezus in Johannes 17 uitbidt en een bedehuis is en bid dat we één zullen zijn zodat de wereld gelooft dat Jezus van de Vader gezonden is.

Wat maakt een steen tot een “levende steen?”
Stenen hebben vier verbindingsvlakken die de steen verbindt met een andere steen, waardoor een gebouw een hecht aaneengesloten bouwwerk wordt. Daarnaast zijn er nog twee vlakken over. De ene naar binnen gericht en de ander naar buiten gericht.

De radicale weg naar buiten staat gelijk aan de radicale weg naar binnen. Dat betekent; in de mate dat Gods missie naar ons eigen hart ons hart ook daadwerkelijk heeft veranderd, is de mate dat we Gods missie zullen uitleven en Gods liefde zullen doorgeven.

Waar zouden die vier verbindingsvlakken symboliek voor kunnen staan, zodat de kerk, gebouwd uit levende stenen, een hecht aaneengesloten bouwwerk is, waarvan Jezus de hoeksteen is en de gevelsteen (sluitsteen).

Deze vier verbindingsvlakken zijn;
- Jezus liefhebben – je laat dat zien door jezelf bij Hem te voegen
- Jezelf liefhebben
- Elkaar liefhebben als gemeente en via onze onderlinge eenheid en liefde een
- Verloren wereld liefhebben

Voorbeeld van Jezus:
Jezus was een levende steen, een kostbare steen, de hoeksteen en de gevelsteen – de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega.
Jezus leefde ons de vier verbindingsvlakken van een steen die ‘levend’ is ook voor;
1. Zijn relatie met Zijn Vader - intimiteit
2. Zijn gezonde identiteit, Hij wist wie die was, Zoon van God in wie Zijn Vader welbehagen had. Identiteit
3. Zijn liefde voor Zijn bruid de kerk - autoriteit
4. Zijn liefde voor een verloren wereld.

Al deze 4 verbindingsvlakken zien we symbolisch terug in het kruis. De Heilige Geest werkt de vier verbindingen in ons midden uit!

Voor ons als Oase gemeente willen wij samen dan ook leren om onze missie, om mensen bij het hart van God de Vader te brengen, te verwezenlijken door een liefdevolle, helende gemeenschap te willen zijn die vanuit verbinding met God, onszelf en elkaar zich verbindt met de mensen om haar heen.

Werk aan de winkel
Ik geloof in de kerk, maar ik meen ook dat ze in haar algemeenheid in een crisis verkeert. Een crisis is niet iets negatiefs, nee het betekent juist de gelegenheid tot iets nieuws. De crisis wil ons brengen tot de overtuiging dat verandering noodzakelijk is.

Mensen buiten de kerk zijn wel geïnteresseerd in Jezus maar niet in Zijn bruid. Ik zie meer en meer dat er minder mensen zijn die naar de kerk gaan en van de mensen die wel gaan bezoekt de meerderheid een kerk die worstelt met haar missionaire opdracht. Een kerk die worstelt met een tijd waarin zij de minderheid is. Kerk zijn is geen instituut maar een levende, liefdevolle en helende geloofsgemeenschap, die Gods liefde IN en DOOR haar heen laat stromen.

Voordat de laatste steen gelegd kan worden, ligt er nog een grote hoop kostbare stenen die nog ingevoegd dienen te worden!

Zachariah 4:7b De NBV zegt; ‘onder luid gejuich zal hij de eerste steen aandragen’ De Willibrord vertaling zegt; ‘de sluitsteen’. Het is duidelijk dat het gaat om de laatste steen die de voltooiing van de tempel symboliseert.

Wat er niet staat in de Nieuwe Bijbelvertaling of NBG, maar wel in de herziene Statenvertaling, is dat er staat onder luid geroep van ‘genade, genade!’ “Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen (voortbrengen) onder luid geroep: Genade, genade zij hem!’

Het is de Heilige Geest, de Geest van genade die zorgt dat alle stenen gelegd zullen worden met uiteindelijk de laatste steen. De Heilige Geest zal er ook voor zorgen dat elke obstakel uit de weg zal worden geruimd die de voltooiing van het gebouw in de weg staat en we door Zijn hulp zullen slagen en niet door onze eigen kracht (vers 6).

Samen kerk zijn is één groot wonder van Grote Genade! Uiteindelijk zal het er prachtig uitzien!


Het proces totdat de kerk voltooid is
Wat is het proces dat de kerk tot voltooiing zal brengen? Vanuit Jezus de hoeksteen lezen we in Efeziërs 2:21,22 groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest

We zien hier dat de kerk;

1. steen voor steen groeit.
2. een tempel is die gewijd is aan Jezus.
3. samen opgebouwd wordt door de liefde (Ef. 4:16).
4. een plaats is waar God woont door Zijn Geest.

De verwezenlijking van Gods doel met Zijn kerk kan alleen wanneer elke steen een ‘ingevoegde levende steen’ is geworden!

Laten we tot slot kort stil staan bij de vier punten die ik zojuist noemde:

Ingevoegde levende stenen

1. Steen voor steen groeit
God verandert de wereld persoon voor persoon, familie voor familie en gemeenschap voor gemeenschap. Ik geloof in grote dromen en het kleine bouwen; één nieuwe gelovige per keer die uitgroeit tot één nieuw gestichte kerk per keer. Een gezonde kerk heeft een discipelschap cultuur waar elke gelovige begrijpt dat hij/zij een ‘gezondene’ is om te redden wat verloren is.

Henry Nouwen zegt het zo mooi;
- Jezus werd door de Vader genomen
- Jezus werd door de Vader gezegend
- Jezus werd door de Vader gebroken
- Jezus werd door de Vader gezonden –

Als volgelingen van Jezus zijn ook jij en ik geroepen om dezelfde weg te gaan. De vraag is;
o Mag Jezus ook jou nemen?
o Mag Hij je zegen met de woorden;’ je bent Mijn geliefde in wie ik Mijn welbehagen heb?
o Mag Hij je breken – immers gelukkig zijn de nederige of gebrokene van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel zegt Jezus in de Bergrede in Matt. 5:3?”
o Mag Hij je zenden – immers zoals de Vader mij gezonden heeft zegt Jezus, zend ik ook U!

Lieve mensen zo zien ‘Levende Stenen’ die ‘in’ Gods huis zijn ‘ingevoegd’ eruit!


2. Een tempel is die gewijd is aan Jezus
Wanneer wij werkelijk ‘levende stenen’ zijn, verbonden met God, onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Mensen die genomen, gezegend, gebroken en gezonden zijn. Dat is een kerk die aan Jezus en Zijn missie is toegewijd. Een kerk die de liefde en goedheid van God laat zien in woord en daad.

3. Samen opgebouwd door de liefde (Ef. 4:16)
Wanneer wij dit soort ‘levende stenen’ zijn, dan laat dat een verzameling mensen zien die de liefdevolle gemeenschap van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest weerspiegelen.

o Mensen die veranderd zijn door hun intieme relatie met God.
o Mensen die hun identiteit hebben ontdekt in Jezus.
o Mensen die hun vrede vinden in liefdevolle relatie onder elkaar, waardoor ze worden opgebouwd.
o Mensen die hun vreugde vinden door, vanuit die liefdevolle gemeenschap, één voor één uit te reiken naar de mensen om hun heen.
o Jouw buurman of buurvrouw.
o Je collega
o Een alleenstaande moeder
o Een jonge man die worstelt met zijn seksualiteit.
o Een eenzame oudere.
o Een gehandicapte die extra zorg nodig heeft.
o Een alcoholverslaafde.
o Een gevangene of kinderen van gevangenen brengen naar hun gevangen ouders etc.

4. Een plaats is waar God woont door Zijn Geest
Nu zijn we inderdaad een plaats geworden – een verzameling van Jezus volgelingen – de ‘ekklesia’, de kerk waar God woont door zijn Geest! Geen statisch gebouw, maar een levend gebouw met ‘levende stenen.’ Een plaats die feestjes bouwt voor prostituees midden in de nacht, die aanwezig is voor mensen in nood.

Van onder haar deur begint een stroom van levend water te stromen die genezing brengt waar zij ook gaat. Laat je vandaag en morgen en alle dagen van het leven wat je nog mag leven ook gebruiken als een ‘Levende Steen!’ Een plaats waar God woont door Zijn Geest – een geestelijk huis!

reageerReageer op deze uitzendingterug


omhoog