Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
fotositevg20120318_220px.jpg

radio 5 ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN
18 maart 2012, 17.02

Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmen

Ds. Gurbe Huisman
http://www.cgkemmen.nl


Verschijnt er geen video in beeld? Klik hier voor de uitzending.

beluister
bestel informatie
reageren?

Podcast. Hier kunt u radioprogramma's downloaden voor het beluisteren op uw computer of mp3speler RSS(XML)

bijbeltekst:   Johannes 6:4-15Liturgie
Welkom
Votum en groet
Zingen: Lof zij de Heer
(Psalm 147: 1 en 2)
Leefregels van God (Lucas 6:27-38)
Zingen: Dit is mijn gebod
(Opwekking 51)
Gebed
Kinderlied: Vijf broden en twee vissen
Bijbellezing: Johannes 6: 1-15 en 30-35
Zingen: Zeven was voldoende
(Gezang 57B)
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: U kennen, uit en tot U leven
(Gezang 75:1,2,3)
Dankgebed
Zingen: Als, ik omringd door tegenspoed
(Psalm 138:4)
Zegen
Zingen: Hij is een God van liefde en genade
(Psalm 103: 3)

Gebed
Liefdevolle Vader, het is goed om U te loven en te prijzen. Vanmorgen mochten wij onder vogelgekwetter wakker worden. Ze zijn er weer. Wij wachten met de natuur op de lente, de warmte, de zon, na de dorre en koude winter. Het eerste jonge groen wordt zichtbaar. Dank U dat wij daarin Uw zorg en liefde voor Uw schepping en ook voor ons laat zien. Hoe goed is het U daarvoor te loven en te prijzen. Wilt U ons in deze dienst ook verwarmen. Door het Woord van Uw liefde dat tot ons komt in de liederen die we zingen en de woorden die we spreken. Wilt U al zingend en biddend en luisterend ons leven binnenkomen?
Wij zijn onzekere en angstige mensen. Wij maken ons vaak zorgen over onze toekomst en die van onze kinderen. Er gebeuren verschrikkelijke dingen om ons heen en wij hebben de indruk dat er steeds meer van die akelige dingen gebeuren. Wij willen leven, maar wij ontdekken dat er veel is wat ons leven bedreigd en dat ons leven soms aan een draadje hangt. Wie we ook zijn, waar we ook zijn… hier in de kerk of thuis, in een ziekenhuis of ergens onderweg in de auto, hoe wij ons ook voelen… U stemt op ons af. U laat van U horen. Om ons weer of voor het eerst te laten horen hoe Uw liefde en zorg naar ons uitgaat. Hoe waardevol wij zijn in Uw ogen. Hoeveel moeite U deed en doet om ons gelukkig te maken, leven te geven. U hebt in Christus Uw genade en trouw aan Uw schepping en daarmee ook aan ons laten zien. Wij bidden U om onze aandacht op U te richten. Of wij ons aan U willen toevertrouwen. Spreek ons aan. Bemoedig ons. Troost ons. Voed ons met Uw Woord. Maak ons vol met Uw Geest Die levend maakt. Amen.

Bijbellezing: Johannes 6: 1-15 en 30-35

Het teken van het brood

1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Preek
Mam, wat eten we? Zomaar een vraag uit het leven gegrepen. Vooral als we aan het eind van de dag trek beginnen te krijgen en als we onbestemde etensgeuren uit de keuken opsnuiven. Als wij niet tijdig eten, dan worden we slap van de honger. Dan voelen we ons niet echt lekker, dan worden we slap, narrig, misselijk en soms beginnen we wat duizelig te worden. Wij hebben op tijd wat eten nodig.
Zo ook de mensen die Jezus al de hele dag waren gevolgd. Ze hadden er al een lange wandeling op zitten. Want Jezus was het meer van Galilea overgevaren, maar de mensen gingen Hem achterna. Ze volgden Hem niet met bootjes, maar ze gingen langs de oever om het meer heen lopen. Duizenden mensen. Zie je ze gaan? Een hele tippel. En dat alleen om naar Jezus te kunnen luisteren. Want wat die Jezus zei was bijzonder! En wat Hij deed was nog meer bijzonder. Eng gewoon. Hij leek wel allen en iedereen te kunnen genezen. Niet normaal zeg! Wij kunnen ons voorstellen dat ze aan het eind van de middag trek begonnen te krijgen, maar ja, de plek waar ze waren was nogal afgelegen en eenzaam. Geen shop around the corner. Bakkerij Bart of de Liddl liggen hier niet bepaald om de hoek. Hoe krijg je al die duizenden mensen verzadigd? Waar haal je zo snel en zo veel brood vandaan? Dat is onmogelijk. Dat krijgt geen mens voor elkaar, hoe hoog je ook bent opgeleid. Geen wonder dat Filippus, één van Jezus leerlingen, steigert als Jezus hem vraagt: waar kunnen wij brood kopen om deze mensen te eten te geven? Al zouden we een klein jaarloon van 200 denarie hebben, wat we niet hebben, dan nog zou het onvoldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Andreas, een andere leerling van Jezus, de broer van Simon Petrus, had de vraag van Jezus gehoord. Hij had in de gauwigheid een voedselinventarisatie gemaakt. Resultaat: vijf broden en twee gebakken visjes. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen. Voor al die duizenden! Nee, dat gaat hem niet worden. Dat wordt hongerlijden. 

Mooi niet. Niet bij Jezus. Hij wist meteen al wat Hij wilde. Ik ga al deze mensen hier in deze verlatenheid eten geven. Kijk, dat vind ik nou zo fijn aan Jezus. Hij laat de mensen die bij Hem komen en die Hem zoeken, niet honger lijden, niet met lege magen staan. Hij wist wat Hij zou gaan doen om allen volop eten te geven. Want dat wilde Hij. Als Herder was Hij met de mensen bewogen. Hij wist wat ze op dat moment nodig hadden. Die vraag aan Filippus was bedoeld om te kijken of hij wel kon en wilde geloven dat Jezus al die monden zou kunnen voeden. Die viel dus door de mand. Net als wij denk ik. Onmogelijk! En toch: Jezus geeft ze brood en vis. Wat eten we vandaag? Brood en vis. Primaire levensbehoeften om te leven. Jezus geeft het. In overvloed. Als een goede Herder, Die begaan is met de mensen. Brood in overvloed. Als een profeet van het kaliber van Mozes, die het volk Israël in de woestijn ook brood uit de hemel gaf.

Brood staat niet alleen voor het melkwit, het fijn of het grof volkoren, de mik of de stol van de bakker. Brood is alles wat je nodig hebt om van te leven. Broodnodig. Dat bedoelt Jezus ook als Hij ons leert bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons wat wij elke dag nodig hebben om in leven te blijven en U te kunnen dienen. Dat werpt de vraag op wat ik, wat wij echt nodig hebben, of echt nodig denken te hebben. Toen ik klein was, maakte ik voor mijn verjaardag altijd een verlanglijstje. Nu niet meer. Het is wel bekend wat ik als ik jarig ben wil hebben. Ik hoef ook niet zoveel meer eigenlijk. Maar toen ik jong was wel. Ik weet nog dat ik eens een fiets vroeg. Wauw. Ik kreeg hem nog ook. Ik had hem nodig voor de middelbare school. Mijn eerste eigen fiets. Ik was in de wolken. Denk eens aan jullie laatste verlanglijstje. Wat stond daarop? Weet je dat nog? Had je dat echt nodig? Of als wij onze boodschappenlijstjes eens extra kritisch bekijken… Schat, heb je nog aftershave nodig, ik ga zo meteen naar het centrum om boodschappen te halen. Heb je anders nog wat nodig? Hebben wij echt nodig wat allemaal op onze shoppinglist staat?

Wat heb ik eigenlijk echt nodig om te leven? Dan kom je al snel terecht bij de basics: de basisbehoeften, eten en drinken, een dak boven mijn hoofd. Brood is alles wat je broodnodig hebt om in leven te blijven en daar zijn wij een groot deel van ons leven mee bezig. Met het voorzien in onze levensbehoefte. Wij hebben in de loop van ons leven allerlei zekerheden opgebouwd. Ons pensioen, onze oudedagsvoorziening, ons spaartegoed, onze aandelen, obligaties en opties, levensverzekeringen, enz. Want eerlijk gezegd, dat Zwitserleven gevoel lijkt ons best wel wat. Wij hebben zo onze dromen voor later en wat doen wij daarvoor een moeite, wat hebben wij terugkijkend daarvoor moeite gedaan…elke dag weer. Omdat wij willen leven. Omdat wij denken dat ons leven en geluk te maken heeft met wat we bezitten. Als er dan eens wat gebeurt, dan hebben we nog…

Maar de laatste jaren is dat vertrouwen op wat we hebben wel erg aangevochten. Veel mensen hebben in de afgelopen twee jaar veel geld verloren op de aandelenmarkt. Wat we voor onmogelijk hielden, kan ook hier gebeuren: de financiële instellingen die voor ons gevoel nooit konden omvallen, banken, vielen wel degelijk om. In Amerika, maar ook hier: de bank van Dick Scheringa en voor een aantal grote banken was het ook kantje boord. De EU zit in een crisis, de economie ook, een aantal sectoren lijdt nog steeds onder de financiële crisis, er lijkt momenteel wel overal crisis te heersen. Dat doet wat met je. Je wordt onzeker, onrustig. Je maakt je zorgen over je leven, je werk, je oude dag. Wij moeten inleveren, bezuinigen en volgens de fractieleiders in het Catshuis nog weer extra bezuinigen. Het wordt er allemaal niet vrolijker op. Ons vertouwen in de economie, ons vertrouwen op geld en goed, ons vertrouwen ook op de wetenschap heeft een grote knik gekregen.
Jezus zegt in dit Bijbelgedeelte, in Johannes 6:27 (ik hoop dat u het nog eens rustig doorneemt, we hebben dat niet gelezen) u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. Wat? Voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft? Wat is dat? Bestaat dat dan? Dat zou mooi zijn? Waar koop je dat brood dat niet vergaat en dat eeuwig leven geeft? In welke supermarkt? Jezus zegt: Ik ben het levende brood of het brood van het leven. Bij Hem en alleen bij Hem is dat brood te krijgen. Hij is dat brood. Hij zegt dat met grote nadruk. Ik ben het levende brood, het brood dat leven geeft. Hij zegt daarmee: Ik ben het brood dat leven bevat en dat leven geeft. Hij geeft niet alleen brood, dat ook, denk aan de spijziging van de vijfduizend mannen, Hij is ook Zelf het brood dat leven geeft. Jezus zegt daarmee dat we niet alle moeite en energie die we hebben moeten geven voor dingen die vergaan, die we niet mee kunnen nemen na dit leven, voor dingen die bederven. Zet ze maar eens voor jezelf op een rijtje. Je hebt er nooit genoeg van en je hebt er niks blijvends aan. Die zaken geven geen blijvende garantie voor een goed leven, voor overvloedig leven. Daar zijn we als het goed is weer eens hardhandig op gewezen. Jezus zegt daarmee: Je hebt Mij nodig, je hebt Mij broodnodig om te leven, om overvloedig te leven, om eeuwig te leven. Denk aan de wonderlijke spijziging. Jezus is wel een heel bijzonder mens. Geen mens kan van een lunchpakket van vijf broodjes en twee gebakken visjes een menigte van duizenden mensen verzadigen. Niemand kan iets dergelijks doen, behalve dan dat God met hem is. Hij is het brood des levens. Ik BEN zegt Jezus. Daarmee is deze uitspraak één van de zeven Ik Ben woorden waarmee Jezus duidelijk maakt dat Hij de Messias is Die van God komt. Hij is het brood uit de hemel. Het hemelse manna. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben. Wie in Mij gelooft zal geen dorst meer hebben.

Jezus zegt daarmee: als je echt wilt leven, als je eeuwig wilt leven, en dan niet in een leven zoals nu, maar in een volmaakt leven, dan moet je bij Mij wezen. Hij maakt op de Paasmorgen volstrekt duidelijk dat Hij de dood heeft overwonnen en dat er leven is na de dood en dat Zijn leven anders is, volmaakt is. Onvergankelijk en onsterfelijk leven heeft Hij aan het licht gebracht. Maar dat ging niet vanzelf. Daar ging wel heel wat strijd en aanvechting aan vooraf. Als Jezus zegt ‘Ik ben het brood des levens, het levende brood’, dan zegt Hij dat niet gemakkelijk. Maar Hij weet wat het Hem gaat kosten om het brood des levens te zijn. Om een massa mensen te kunnen voeden met Zijn lichaam en bloed. Zijn eigen lichaam wordt verbroken en Zijn bloed gaat vloeien. Als een zoenoffer voor onze zonden. Wie in Mij gelooft zal nooit meer honger en dorst hebben. Hij kan dat zeggen, omdat Hij Zijn leven geeft. Ik ben de goede Herder. Ik geef Mijn leven. Ik leg Mijn leven af, opdat Mijn schapen een overvloed van leven hebben. In Hem geloven is je aan Jezus toevertrouwen. Doe dat maar gerust. Hij heeft in de wonderlijke spijziging laten zien dat Hij het onmogelijke kan doen. Je kan terecht veel van Hem verwachten. Maar ook dat is niet gemakkelijk.

In Jezus geloven, je aan Hem toevertrouwen, kost strijd en aanvechting, inspanning en moeite. Dat doe je niet even vanuit je luie stoel. Je moet ervoor je tentje uitkomen om het op te rapen. Door de week met je mandje erop uit. Zelf Bijbellezen, bidden, Jezus volgen om niet alleen bij brood te leven. Dat vraagt concentratie, zelfverloochening, discipline, volharding, doorzettingsvermogen. Dat vraagt de inzet van heel je persoon. Maar het is de inspanning wel waard. Eeuwig leven. Dat kun je nergens anders kopen. Als je Hem eet als brood, leef je echt. Hij geeft je de band met God terug. Hij geeft je God als liefhebbende Vader terug. Dan heb je nooit meer honger en dorst. Jezus zegt: je hebt Mij nodig. Je hebt God nodig. Want jij redt het niet in je eentje. Je vergaat, net als al die andere zekerheden die je hebt opgebouwd om daarmee je leven veilig te stellen. Maar, Ik ben het brood, Ik ben, Ik ben er voor jou. Nu en voor de rest van je leven! Een overvloed van leven. Jezus is genoeg om van te leven. Amen.

Dankgebed
Machtige God, U hebt de natuur en ons geschapen. U wilt dat wij leven in overvloed hebben. Dat wij gelukkig zijn en ons veilig weten. Maar vaak zijn we niet gelukkig en voelen wij ons niet veilig. Er gebeuren dingen die ons heel verdrietig maken en waar we, en dat zeggen we eerlijk tegen U, best moeite mee hebben en met vragen blijven zitten. Zoals met dat busongeluk van vorige week. Zoveel kinderen in één klap dood en zij waren nog maar in de lente van het leven. Hun leven zat nog in de knop, moest nog gaan bloeien. Nu al weggerukt uit het leven en veel gewonden, waarvan enkele nog ernstig. Wilt U hun ouders troosten? Wij houden eraan vast dat U ons gelukkig wilt maken en ons leven wilt redden uit deze verschrikkelijke en zinloze dingen door Uw Zoon Jezus.

Dank U dat Jezus is gekomen om aan ons mensen leven overvloed van leven, eeuwig leven te geven. Vergeef ons wanneer wij allerlei zekerheden in ons leven hebben opgebouwd buiten en naast Uw Zoon Jezus. U leert ons dat die geen levensgarantie afgeven en toch verwachten wij dat vaak wel. Maak dat wij eten van het enige brood dat overvloedig en zelfs eeuwig leven geeft: Uw Zoon Jezus Christus; het levende brood. Wilt U ons steeds weer en steeds meer voeden met Hem. Wij danken U dat wij in deze tijd voor Pasen Hem mogen zien zoals Hij wilde zijn: kwetsbaar, lijdend, medelijdend, verdragend, geduldig, volhardend, gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader. Gehoorzaam tot in de kruisdood. Zo is Hij de grote Mozes. De grote profeet die komen zou. Zo is Hij de Herder die Zijn leven geeft voor de schapen. Zo is Hij het Levende Brood, gebroken om ons te voeden, om ons het eeuwige leven te garanderen. Dank U voor Uw liefde.

Wij bidden voor mensen die in de zondige werkelijkheid van het leven het levende brood nog niet kennen. Wilt U het ze laten vinden en maken dat ze ervan eten? Geef dat wij en velen met ons van dat levende brood Jezus eten, naar Hem toegaan en in Hem geloven. Dank U Jezus, dat U wilde komen om ons met de Vader te verzoenen. Om onze zonden, fouten, nalatigheden weg te doen, te vergeven, uit te wissen. Om de weg naar de Vader weer te openen en ons in vrede te doen leven.

Heilige Geest maak dat wij steeds weer komen bij Jezus. Dat wij steeds weer en meer gaan geloven in Jezus, in de kracht van Zijn werk, Zijn verlossing. Maak dat wij Hem eten, Zijn verzoeningswerk nodig hebben, daaruit putten elke dag en dat wij de vrede van God mogen ervaren in ons leven. Thuis, op ons werk, in de gezinnen, familie. Maak dat wij door het levende brood Jezus elkaar liefde geven, elkaar vergeven, steeds weer een nieuwe kans geven, elkaar het leven gunnen en vredestichters zijn. Wilt U geven dat wij zo het levende brood mogen doorgeven aan anderen.

Vader, wilt U ons bidden verhoren in de naam van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

reageerReageer op deze uitzendingterug


omhoog