Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
fotovgsite20120226_220px.jpg

nederland 2 ZIJN PASSIE? DAT BEN JIJ!
26 februari 2012, 11.30

Kerkdienst van de Levend Evangelie Gemeente in Aalmeerderbrug

Voorganger Martijn Piet
http://www.leg.nl

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

Verschijnt er geen video in beeld? Klik hier voor de uitzending.

bestel informatie
reageren?

RSS(XML)

bijbeltekst:   Johannes 4:3-29Liturgie
Zingen: U bent welkom
(Opwekking 573)
Openingswoord en gebed
Kinderlied: Geef mij de vijf!
Interview en dans Arts Factory
Zingen: Groot is uw trouw o Heer
(Opwekking 123)
Zingen: U bent heilig
(Opwekking 609)
Zingen: Adonai
(Opwekking 669)
Verkondiging: Zijn passie? Dat ben jij! (Johannes 4 vers 3-29)
Dankgebed
Slotlied: This is how we overcome

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat wij U Vader mogen noemen. Dat wij mogen weten dat U naar ons omziet als een Vader. Dat wij bij U mogen komen deze ochtend. Heer, we willen U aanbidden. We willen U de lof brengen die U toekomt. We willen zingen, maar we willen ook luisteren. Heer, wilt U tot ons spreken door Uw woord en door Uw Geest. Dat wij U mogen ontmoeten. In Jezus’ naam. Amen.

Preek
Mijn Passie? Dat ben Jij!


We hebben het vanmorgen over passie en we willen ons de vraag stellen waarover God gepassioneerd is.

Het is leuk om te zien dat we allemaal verschillend zijn. Iemand kan bijzonder gepassioneerd vertellen over één of andere hobby, terwijl iemand anders met die hobby helemaal niets heeft. Het is mooi om een passie te hebben.

Zo was er een man die graag tuinierde. Hij had een groentetuin. Hij had een zoon die van jongs af aan had geholpen in de tuin met spitten en zo. Maar de jongen was groot geworden en stout. Hij kwam in aanraking met politie en justitie en belandde in de gevangenis. Zijn vader stuurde hem een brief waarin hij schreef hoezeer hij zijn zoon miste ook bij het werken in de tuin en dat er dit jaar allemaal niet veel van terecht kwam, omdat hij zo’n last van z’n rug had. De jonge man stuurde vanuit de gevangenis een briefje terug: “Beste pa, je moet niet graven in de moestuin, want daar heb ik een lijk verstopt”. De volgende dag stond de recherche met een paar man bij de vader op de stoep en ze doorzochten de hele moestuin. Ze spitten de tuin helemaal om, maar vonden niets. De volgende dag ontving de vader opnieuw een brief van zijn zoon. “Beste pa, ik ga er vanuit dat de tuin inmiddels keurig is omgespit. Ik vond het fijn je te kunnen helpen.”

Wij mensen kunnen heel gepassioneerd zijn over iets of iemand. Dat hebben we niet van een vreemde. De bijbel vertelt ons dat we geschapen zijn naar het evenbeeld van God. Iets van God zien we terug in ons. Als we Engelien zo bezig zien met schilderen en je een wit doek ziet veranderen in een prachtig kunstwerk, dan zien we daarin iets terug van God en hoe Hij vanuit het niets deze wereld heeft gemaakt. Of als we kijken naar Hans die zich zo inzet voor de vrijwillige brandweer, dan zien we daarin iets terug van God Die mensen redt en beschermt. Wij zijn gepassioneerd omdat God gepassioneerd is. Ik geloof dat als we God zouden vragen wat Zijn passie is, dan zou Hij zeggen: Mijn Passie? Dat ben jij! Door de hele bijbel heen zien we een God die op zoek is naar relatie met mensen. Een God die bewogen is om het feit dat zoveel mensen de weg kwijt zijn, rondlopen met een gebroken en een verwond hart. Hij zoekt wie Hij vergeving, heling, genezing kan schenken. Dan zien we dat God geen halve maatregelen neemt, maar Zijn zoon naar de aarde stuurt; Jezus. Jezus is de ultieme expressie van Gods liefde voor jou en mij.

Ik wil met u lezen een gedeelte uit Johannes 4:

3b Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea.
4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer, ‘zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep–waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer, ‘zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man, ‘zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’

Ik vind dit een machtig mooi verhaal, ook omdat Jezus hier allerlei dingen doet die totaal ingingen tegen dat wat toentertijd gebruikelijk was. Maar Hij doet dat met een doel. Hij doet dat niet om te provoceren, maar het is Zijn passie die Hem drijft. Ook deze vrouw heeft redding nodig. Dat het dan totaal ongepast was voor een Jood om met een Samaritaan te spreken en voor Hem als man om met een vrouw te spreken, dat hindert Hem niet. En dan was het ook nog eens een vrouw met een bedenkelijke reputatie.

Normaal gesproken kwamen de vrouwen met elkaar in de ochtend of in de avond bij de put om water te halen, maar deze vrouw komt rond het middag uur – op het heetst van de dag – en ze komt alleen. Dat was vast niet zonder reden. Dan zegt Jezus: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ Hij voegt er aan toe: ‘wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ De vrouw begreep er waarschijnlijk niet veel van, maar het leek haar fantastisch. Hoeft ze nooit meer op het heetst van de dag dat hele eind naar die put te lopen met die zware kruik. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus weet namelijk wat er met deze vrouw aan de hand is. Ze heeft vijf mannen gehad en de man waar ze nu mee leeft is haar man niet. Deze vrouw heeft dorst. Ze dorst naar liefde, naar acceptatie, naar iemand die gepassioneerd is over haar. Ze heeft gezocht en gedronken van de liefde van vijf mannen en ze woont nu met een zesde man, maar haar dorst wordt niet gelest, haar gebroken hart houdt geen liefde vast. Maar Jezus zegt: “als je van het water drinkt dat Ik je geef, als je van de liefde drinkt die Ik je geef, dan zul je nooit meer dorst hebben. Sterker nog, het zal een bron worden binnen in jou” Als Gods liefde jouw hart vult, dan gaat het overstromen met liefde voor de mensen om je heen. Dat is precies wat deze vrouw overkomt. Enthousiast rent ze terug naar de stad waar ze vandaan komt en vrijmoedig vertelt ze wat haar is overkomen en vele Samaritanen komen tot geloof. Misschien herken je jezelf wel in het verhaal van deze vrouw. Misschien herken je jezelf in haar eenzaamheid of in haar gevoel er niet helemaal bij te horen. Misschien in het feit dat ze overal naar liefde zoekt, maar dat de leegte in haar blijft.
Ik geloof dat God niet veranderd is. De bijbel zegt dat Hij van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde is. Wat Jezus deed voor deze vrouw wil Hij ook voor jou doen. Hij wil jouw gebroken hart helen met Zijn liefde. Hij nodigt jou uit om de puinhopen van jouw leven aan Hem te geven. Jezus zei: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ Als je verlangt naar de liefde van Jezus in jouw leven, dan mogen we Hem er om vragen en Hij zál het geven.

Ik wil graag voorgaan in gebed en ik wil je vragen om hardop mee te bidden en mij na te zeggen. Hierin de zaal, maar ook thuis.

Gebed
Vader in de hemel.
Bij U wil ik komen.
Ik leg mijn leven in Uw hand.
Ik geloof dat de Here Jezus ook voor mij gekomen is
Ik wil U danken voor Uw liefde voor mij.
Wilt U mijn hart helen en het vullen met Uw liefde.
Ik heb U nodig.
Ik dank U voor Uw genade en voor Uw goedheid.
In Jezus naam, amen

Misschien is het de eerste keer in uw leven dat u heel oprecht een gebed als deze bidt. Dan is er zojuist iets bijzonders gebeurd: U bent een relatie met God begonnen en Hij met U. Ik zou u willen adviseren om die relatie te gaan verdiepen. Hoe doe je dat?
- Door te bidden, zoals we zojuist hebben gedaan. Bidden is praten met God.
- Door bijbel te lezen. De bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. Begin dan maar bij de verhalen over het leven van Jezus. Bijvoorbeeld in het Johannes Evangelie
- Zoek andere christenen op. Die vind je meestal in een kerk of een gemeente.
- Dan zijn er ook nog Alpha cursussen. Dat is een cursus speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. Als je even op internet zoekt, vind je vast wel een cursus bij jou in de buurt.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U een goede liefdevolle God bent. Heer dat U omziet naar ons, dat U zelfs gepassioneerd bent over ons zoals wij gepassioneerd kunnen zijn over een hobby of over iets of iemand. Heer, Uw hart gaat naar ons uit. U nodigt ons uit om bij U te komen. Als we naar onszelf kijken zien we allerlei dingen waarin we tekort schieten en waarin we fouten maken. Maar Heer, U nodigt ons uit om al onze tekortkomingen en al onze fouten bij U te brengen. Dank U wel Here Jezus dat U mens geworden bent zoals wij. En dat niet alleen. Dat U bent gestorven aan het kruis in onze plaats, zodat wij vrij mogen zijn. Vader God, wij bidden dat U de bron in ons leven wordt, zodat wij vervulling in ons leven vinden. Dank U wel voor Uw liefde, Uw acceptatie en voor Uw aanvaarding als wij bij U komen. Dank U wel dat U niemand afwijst. Dat U niemand veroordeelt, maar dat U zegt: Kom maar bij Mij.
Zo wil ik ook Uw zegen bidden over een ieder van ons in deze zaal, maar ook voor hen die meekijken via de televisie. Heer, U kent ons. Zoals U deze Samaritaanse vrouw kende, zo kent U ons. Heer, wilt U ons hart vullen op de plek waar wij nu zijn met Uw Heilige Geest. Dat bidden wij U in Jezus’ naam. Amen.

reageerReageer op deze uitzendingterug


omhoog