Zendtijd voor Kerken


bestellenstreepje contactstreepje Meer weten over het geloofstreepje overige uitzendingenstreepje over zendtijd voor kerkenstreepje  vergrotenlettergrootte klein lettergrootte normaal lettergrootte Groot
Over kerkdienst.nl
Over zvk.nl

Over Zendtijd voor Kerken

Zendtijd voor Kerken (ZvK) is een zelfstandige Nederlandse publieke omroepmerk. ZvK is opgericht door enkele kerkgenootschappen. ZvK behoort tot de zogenaamde artikel 2.42 omroepen. Een 2.42-omroep is een publieke omroep van een kerkgenootschap of een ander genootschap met een geestelijke grondslag. 2.42 heeft betrekking op wetsartikel 2.42 van de Mediawet. Dit artikel regelt het bestaan van deze omroepen. In totaal mogen de 2.42-omroepen 351 uur televisie en 1057 uur radio per jaar maken. ZvK en IKON zijn onderdeel van de Stichting VKZ (Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd).
Zendtijd voor Kerken (ZvK) verzorgt de uitzending van kerkdiensten en samenkomsten op zondagmorgen via televisie (Nederland 2, 11.30 uur) en/of op zondagavond via radio (Radio 5, 21.30 uur) voor zes verschillende kerkgenootschappen. Meestal zendt ZvK een paar maanden per jaar op woensdag (muziek) documentaires naar aanleiding van kerkdiensten uit met wisselende programmatitels. Qua structuur is ZvK sterk verankerd in de kerken waarvoor zij de uitzendingen verzorgt.

Namens welke kerkgenootschappen zendt ZvK uit?
ZvK zendt kerkdiensten uit namens de:
- Christelijke Gereformeerde Kerken;
- Nederlandse Gereformeerde Kerken;
- Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt);
- Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland;
- Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige
evangelische gemeenten die verenigd zijn in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.
- voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland

Hoe komen deze kerkgenootschappen aan zendtijd?
In Nederland hebben kerken en genootschappen op geestelijke grondslag volgens de Mediawet (art. 2.42), als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, recht op zendtijd voor de landelijke omroep, zowel op radio als op televisie.

Hoe en wanneer is ZvK ontstaan?
Voor de verzorging van hun uitzendingen hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland in oktober 1994 de stichting Zendtijd voor Kerken opgericht. In 1995 zijn behalve de bovengenoemde kerken ook het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten en een aantal zelfstandige evangelische gemeenten die, verenigd in de stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten, tot ZvK toegetreden.
In september 2010 zijn de voortgezette Gereformeerde Kerken Nederland tot ZvK toegetreden.

Wat zijn de grondslag en het doel van ZvK?
In de statuten zijn de grondslag en het doel als volgt omschreven:

ZvK gaat uit van de kerkgenootschappen/groepen, welke samenwerken in de Adviesraad en vertegenwoordigers hebben in de Media Advies Commissie (MAC) van VKZ (stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd). ZvK aanvaardt Gods Woord, de Bijbel, als grondslag. Zij aanvaardt de Bijbel als:

- enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God
- hoogste gezag voor geloof en leven
- uitgangspunt voor de verkondiging van het Evangelie via de media.


ZvK heeft ten doel het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen en daaraan verbonden multi-media toepassingen in opdracht van de samenwerkende kerkgenootschappen/groepen volgens de richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten.

Media Advies Commissie (MAC)
De MAC bestaat uit afgevaardigden die door de landelijke vergaderingen (synodes e.d.) worden aangewezen. Zij adviseren namens hun eigen kerkgenootschap over de inhoud van de eigen uitzendingen en welke voorgangers en gemeenten worden uitgenodigd om een kerkdienst of samenkomst te verzorgen.
De MAC vergadert twee keer per jaar.

Medewerkers ZvK:
- Gerrit Bril, producer TV
-
Annemieke Oosterlee, producer Radio

ZvK produceert de uitzendingen verder met freelance medewerkers.

Voor informatie over directie en Raad van Toezicht van VKZ klik hierDe Kerken
De Kerken  lees verder


Mission Statement
Mission Statement  lees verder


Voorbereiding Kerkdienst Radio
 lees verder


Voorbereiding Kerkdienst TV
 lees verder


Werk in de kerk
 lees verder

Bezoek de website


KerkvanNederland.nl
 lees verderterug